Monitoring manipulačnej techniky

Súčasťou riešenia sú funkcie, ako napr. blokovanie vozíka pri neautorizovanej obsluhe, dodržiavanie povolenej rýchlosti v objekte, signalizácia opustenia vymedzenej pracovnej zóny alebo prekročenia maximálnej nosnosti vozíka.

Funkcia registrovania nárazov vozíka s možnosťou jeho následného blokovania umožňuje pri manipulácii s materiálom a tovarom predchádzať škodám, prípadne okamžite identifikovať situáciu, ak ku škodovej udalosti dôjde. O prevádzkových výnimkách systém upozorňuje zodpovedných pracovníkov formou SMS alebo e-mailu.

Naše riešenie vám zároveň poskytuje informácie o intenzite využívania vozíkov na prácu s tovarom alebo miere dlhodobého využitia kapacity vozíkov v konkrétnych podmienkach ich nasadenia.

Systém maniTech už pozná mnoho spokojných zákazníkov na Slovensku. Spoločnosť Infocar, a. s., ponúka na odskúšanie systém maniTech v trvaní 1 mesiaca v bezplatnej testovacej prevádzke.

Monitorovanie manipulačnej techniky

komplexné riešenie, ktoré okrem transportu a práce v teréne zahŕňa aj nakládku, vykládku a manipuláciu s materiálom v skladoch a v halách. Pre potreby monitorovania prevádzky manipulačnej a skladovej techniky sme vyvinuli špecializovanú aplikáciu, ktorá ponúka komplexné informácie o prevádzke parku vysokozdvižných vozíkov. Systém maniTech je kvalitný slovenský výrobok určený pre vozíky rozličných výrobcov a typov, ktoré je možné monitorovať jedným komplexným systémom. Je prevádzkovaný ako internetová služba, dostupná prostredníctvom klientskej aplikácie. Slúži ako užitočný nástroj na kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, pričom online monitoruje a vyhodnocuje prevádzku manipulačnej techniky.