Meranie spotreby paliva

Meranie spotreby nafty slúži na zistenie skutočného stavu nafty v nádrži vozidla. Takáto informácia umožní kontrolovať skutočne načerpané pohonné hmoty a úbytky paliva v nádrži.

Príčinou úbytkov paliva býva spravidla odčerpanie paliva priamo z nádrže, alebo hneď pri čerpaní paliva, kedy je skutočne natankované množstvo menšie ako vydané množstvo zo stojana podľa bloku z registračnej pokladne.

Meranie spotreby je vhodným spôsobom na získanie týchto údajov a  umožňuje neustálu kontrolu spotreby vozidla, čo spôsobuje zmenu správania obsluhy vozidla.

Na základe novelizovaného zákona 595/2003 z marca 2009 vyplýva, že majiteľ vozidla, ktorý má namontované satelitné sledovanie pohybu vozidla, má nárok si do daňových výdavkov započítať aj nadspotrebu PHL.

Technické riešenie

základom systému je kapacitný snímač, ktorý sa inštaluje do nádrže vozidla alebo pripojenie na FMS zbernicu (CAN). Jeho umiestnenie a elektronické vzorkovanie jeho výstupov zaručuje elimináciu pohybu hladiny paliva v nádrži, ku ktorej dochádza pri pohybe vozidla, pri parkovaní alebo pri nerovnom povrchu vozovky.

hladina sa sníma každé 3 sekundy. Výstupy z tohto snímača sú spracovávané v samostatnej elektronickej jednotke, kde sa namerané údaje spracujú, odfiltrujú, zaznamenajú do pamäte a následne pomocou komunikačného modulu sa zasielajú na server k vyhodnoteniu.

konkrétna presnosť merania hladiny je závislá od množstva faktorov ako je prierez nádrže, pomer výšky ku dĺžke a šírke, ďalej od polohy, v ktorej k meraniu dochádza (priebeh a presnosť merania v hornej a dolnej úvrati je odlišné ako v strednej polohe).

presnosť je závislá aj od zmeny teploty nafty v nádrži t.j. závisí od daných fyzikálnych vlastností nafty - jej tepelnej rozťažnosti (pri zmene teploty o 10°C sa mení jej objem o 0,09%) a od rozlišovacej schopnosti daného plavákového snímača.

posledným faktorom ktorý môže vplývať na výslednú hodnotu je aj povolená tolerancia výdajných tankovacích stojanov, ktorá je daná normou a povoľuje maximálnu nepresnosť +/- 0,5% z celkového natankovaného objemu paliva. Výsledná presnosť merania prepočítaná z objemu nádrže je pre štandardný tvar nádrže do +/- 2%.

systém merania spotreby neovplyvňuje funkčnosť žiadneho systému vo vozidle a v prípade akejkoľvek poruchy modulu je vozidlo naďalej prevádzkyschopné.

meranie hladiny paliva v prídavných nádržiach vyžaduje inštaláciu ďalšieho plavákového snímača.

pred montážou je nevyhnutné vyplniť dotazník o parametroch nádrže a vozidla, montáž trvá cca 6-8 hod., vrátane postupnej kalibrácie nádrže.

Pracovné stroje a mechanizmy

výrazné úspory nákladov pre široké spektrum zákazníkov umožňuje naše riešenie monitorovania prevádzky pracovných strojov a mechanizmov. Nie je problém nájsť v teréne špecializovaný mechanizmus s bežiacim motorom, pričom obsluha je dlhodobo vyťažená pozorovaním okolia. Preto v našich záznamoch o prevádzke, okrem štandardných informácií o pohybe stroja a jeho používaní, dôsledne rozlišujeme dobu, kedy stroj reálne pracoval, od doby neproduktívneho chodu motora.

táto funkcia je podporovaná modernou bezdrôtovou technológiou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu potrebných senzorov bez zásahov do elektrického alebo hydraulického vybavenia strojov. V spojení s modulom nafta získava náš klient pravdivý obraz o skutočnom využívaní svojho strojového parku a významný nástroj na zvyšovanie jeho efektivity. V spojení s modulom na meranie hladiny nafty v nádrži, získate komplexné a spoľahlivé riešenie, ktoré výrazne prispeje k efektívnosti a ziskovosti vášho biznisu.

Výstupy

štandardným výstupom merania je údaj zaznamenávaný do tlačiva Knihy jázd (kniha jázd s meraním spotreby) Údaje sú v litroch, pričom sa uvádza absolútna hodnota a výchylky, t.j. moment natankovania a prípadného odčerpania paliva z nádrže.

hodnoty sú priradené v riadkovom režime ku jednotlivým miestam zastavenia, čo znamená, že systém určí presne miesto a čas pri ktorých došlo k zmene hladiny v palivovej nádrži vozidla.

ak vozidlo vykoná krátku dráhu, pri ktorej nie je reálne možné odmerať úbytok paliva, v tlačive sa objaví údaj „n.ú.“, čo znamená nemerateľný údaj. Systém však úbytok zaregistruje a výsledná spotreba za deň je správna.

tieto štandardné výstupy je možné doplniť grafickými zobrazeniami, porovnaním zistenej spotreby s normovanou spotrebou, prepočtom spotreby v závislosti od času alebo od najazdených km a podobne. Uvedené výstupy sa spracovávajú podľa vami zadaných požiadaviek.

v rámci ponuky služieb vám umožňujeme výber z viacerých modulov, ktoré sa líšia rozsahom poskytovaných služieb. Podrobnosti o našich službách a ich spoplatnení nájdete v cenníkoch.